Arkitektly

Samhällsutveckling >> Stadsplanering

Stadsplanering

Stadsplanering är en viktig byggsten inom samhällsutveckling.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad begreppet betyder, vad hållbar stadsplanering innebär samt vad en stadsplanerare gör.

Stadsplanering

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in designförslag från arkitekter över hela landet!

Vad är stadsutveckling?

Stadsplanering, även benämnd stadsbyggnad, är en process där man planerar utvecklingen av städer och andra bebyggda områden för att skapa en hållbar och trivsam miljö för invånarna. Stadsplanering handlar om att skapa en övergripande vision för staden och dess omgivningar och sedan använda denna vision som grund för att fatta beslut om hur stadens mark ska användas, hur byggnader ska placeras och hur infrastruktur ska utvecklas.

 

Denna process innefattar flera steg som att:

 • Analysera stadens befintliga förhållanden.
 • Samla in och analysera data om befolkningens behov och preferenser.
 • Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor.
 

Därefter skapas en plan eller ett program för stadsutveckling som kan inkludera mål för stadens bebyggelse, markanvändning, infrastruktur, grönområden och kulturhistoriska miljöer.

 

Stadsplanering kräver samarbete mellan olika aktörer som kommunen, en byggherre, arkitekterlandskapsarkitekter och invånare. Detta för att kunna skapa en helhetssyn på staden och dess utveckling. En viktig del av stadsplanering är också att se till att beslut tas med hänsyn till samhällsintressen, social rättvisa och miljöaspekter.

Vad är hållbar stadsplanering?

Hållbar stadsplanering handlar om att planera och utveckla stadsmiljön på ett sätt som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på lång sikt.

 

En hållbar stadsplanering strävar efter att skapa en stadsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande för invånarna, är resurseffektiv och minskar utsläpp av växthusgaser. Allt detta i kombination med en strävan för ekonomisk tillväxt och att stärka den övergripande kvalitén på samhället.

 

Hållbar stadsplanering inkluderar bland annat följande principer:

 • Välplanerade och sammanhängande stadsmiljöer som främjar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik istället för privatbilism.
 • Stadsmiljöer som är utformad för att minska energi- och vattenförbrukning samt avfallshantering.
 • Gröna nätverk av parker och grönområden för att främja biologisk mångfald och förbättra luft- och vattenkvalitet.
 • En stadsmiljö som främjar social sammanhållning och jämlikhet, inklusive tillgång till utbildning, kultur och service.
 • Bevarande och förvaltning av stadens kulturhistoriska arv och naturliga resurser.
 • Robusta och anpassningsbara miljöer för att möta framtida utmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar och teknologisk utveckling.
 

Genom att implementera principerna för en hållbar stad kan stadsplanerare skapa en stadsmiljö som är mer uthållig, attraktiv för invånarna och som möter de utmaningar som städer står inför i dagens samhälle.

Vad gör en stadsplanerare?

En stadsplanerare är en yrkesperson som ansvarar för att planera och utveckla stadsmiljön för att skapa en hållbar och trivsam plats för invånarna. Huvudsakliga uppgifter för en stadsplanerare kan inkludera:

 

 • Utveckla en övergripande vision för stadens utveckling och planering.
 • Samla och analysera data om stadens befolkning, miljö och andra faktorer som påverkar stadens utveckling.
 • Utveckla en stadsplan som inkluderar mål och strategier för stadens utveckling, inklusive markanvändning, bebyggelse, infrastruktur och grönområden.
 • Samarbeta med andra yrkesgrupper som planarkitekter, landskapsarkitekter, trafikingenjörer, miljöexperter och samhällsplanerare för att integrera olika aspekter av stadsplanering.
 • Kommunicera med invånare, byggherrar och andra intressenter för att ta hänsyn till deras synpunkter och behov i stadens utveckling.
 • Utveckla och implementera policys och riktlinjer för stadsutveckling, inklusive planerings- och byggregler.
 • Arbeta med att bevara stadens kulturhistoriska arv och naturliga resurser.
 

Stadsplanerare spelar en viktig roll i att skapa en hållbar och livlig stadsmiljö som fungerar för alla invånare och tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 

Är ni ute efter experter inom stadsplanering?

Är du ett företag, kommun eller annan aktör som letar efter kompetens för ett omfattande projekt? Vi kan hjälpa er med att hittar arkitekter och specialister inom stadsplanering, även kallat “urban planning”, till komplexa stadsbyggnadsprojekt.

Låt oss hjälpa dig hitta rätt snabbare med vårt nätverk av arkitekter och byråer. Fyll i formuläret så hjälper vi dig att filtrera och återkommer med de bäst lämpade leverantörerna för just ert projekt. 

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!