Arkitektly

Vilka projekt Kräver bygglov?

Att bygga ett nytt hus, en tillbyggnad eller genomföra en renovering av din befintliga bostad kan kännas spännande men det kan också vara en period fylld av osäkerhet. Ett av de viktigaste stegen i processen innan byggandet påbörjas är att säkerställa att du har alla bygglov som krävs för ditt projekt. I den här artikeln guide:ar vi dig igenom bygglov generellt och exempel på när du behöver bygglov. Vi kommer bland annat att gå igenom vad ett bygglov är, hur länge ett giltigt bygglov gäller och vilka typer av bygglov som finns.

Bygglov

Behöver du hjälp att hitta en arkitekt?

Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett officiellt tillstånd från en kommun som beviljar rättigheter för nybyggnad, eller tillbyggnad. Detta tillstånd är enligt lag obligatoriskt för alla som vill bygga hus eller göra större förändringar i en fastighet. Det är nödvändigt att ansöka om bygglov för att få godkänt på att utföra byggnadsarbeten. Det är ett slags intyg på att alla lokala lagar och bestämmelser följs.

Själva ansökan är ofta en komplex process som kräver omfattande dokumentation och planering innan ansökan slutligen godkänns. Ansökan skickas till lokal myndighet som kommer att granska den för att säkerställa att den är i linje med lokala regler och bestämmelser. En ansökan kan behöva kompletteras med konstruktionsritningar under en senare del av processen, beroende på omfattning av ditt byggprojekt.

När ansökan väl har godkänts ger kommunen tillstånd att utföra arbetet inom en begränsad tidsperiod som anges i bygglovet (läs mer om tidsbegränsningar längre ner). Det är viktigt att ansöka och få ett godkänt bygglov innan du påbörjar ditt projekt, eftersom det kan leda till straffavgifter och krav på att riva byggnaden om du inte har godkända bygglovshandlingar. En arkitekt kan hjälpa dig genom hela processen oavsett vilka typer av handlingar och dokumentation som krävs för just ditt byggprojekt. 

Vilka typer av bygglov finns det?

Det finns flera olika typer:

  • För nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Ändringar av en byggnad
  • Ny användning av en byggnad
  • Flytt eller ändring av vissa anläggningar
  • Uppsättning eller ändring av skyltar och strålkastare. 

 

Bygglov krävs för att godkänna alla byggrelaterade ändringar som du planerar att göra. Om du enbart planerar att bygga ett garage eller en trädgårdsstuga, kan du behöva ett bygglov för mindre byggnad som ger tillstånd att bygga för projekt som är mindre än 30 kvadratmeter.

Olika kommuner har olika bestämmelser för de olika kategorierna, så det är viktigt att du tar reda på vilka krav som gäller lokalt för ditt projekt innan du börjar.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus eller göra en tillbyggnad av din befintliga bostad, krävs det i de flesta fall ett bygglov. Detta gäller även om du planerar att bygga ett garage, altan eller ett utomhusprojekt som inte nödvändigtvis har väggar som exempelvis en carport eller ett skärmtak. 

Behöver du flytta en byggnad till en annan plats kan du behöva både ett rivningslov samt ett bygglov för din nya byggnad. 

Det finns vissa byggnader som är undantag från bygglovsplikten och därmed inte behöver bygglov. Exempel på detta kan vara ekonomibyggnader eller en- och tvåbostadshus. 

Behövs en anmälan för yttre eller inre ändringar av en byggnad?

Om din byggnad ingår i en detaljplan och du vill genomföra inre eller yttre ändringar kan det krävas bygglov. Vill du exempelvis ändra fönster eller dörrar, färg på byggnaden, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket behöver du ett bygglov. 

När det kommer till inre ändringar krävs sällan dessa handlingar, om du vill ändra rumsindelning eller exempelvis ta bort undertak eller lägga nytt golv. Däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden om du vill genomföra större förändringar på planlösningen, avloppsledningar eller byggnadens bärande delar. 

Vissa byggnader som har ett historiskt värde kan ha ett utökat skydd gentemot ändringar. 

Ny användning av en befintlig byggnad

Om du planerar att ändra användningen av en befintlig byggnad, till exempel om du vill ändra en bostad till ett kontor eller ett förråd till en butik, krävs det ofta ett bygglov. Detta gäller även om du inte gör någon större justering av den befintliga byggnaden men ska använda den eller delar av den till något annat än dess originella syfte. 

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Om du planerar att uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar som till exempel friluftsbad, ett staket, containrar som ställs upp permanent på en plats, idrottsplatser, golfbanor och radiotorn krävs det ofta ett bygglov.

Uppsättning eller ändring av strålkastare och skyltar

Att sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare på eller runt omkring din byggnad kan också kräva ett bygglov om den innefattas av en detaljplan. Detta är bland annat för att säkerställa att skyltarna eller strålkastarna inte stör eventuell närliggande trafik och grannskap. 

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov gäller vanligtvis i fem år från det datum det beviljades och behöver påbörjas inom två år. Under denna tid ska projektet genomföras och byggnaden ska vara i enlighet med gällande byggregler. Om projektet inte är klart inom den tidsramen kan dina handlingar behöva förnyas.

Vad gäller vid minskad eller utökad bygglovsplikt?

En kommun kan minska eller utöka bygglovsplikten för vissa projekt beroende på lokala förhållanden. Detta kan innebära att vissa projekt inte kräver bygglov alls, eller att det är ok att vissa delar uppfylls och att vissa projekt kräver ett särskilt bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov kan gälla upp till 10 år men kan förlängas upp till totalt max 15 sammanhängande år. 

Avgifter och blanketter

När du ansöker, får byggnadsnämnden ta ut en avgift för anmälan av själva bygglovet. Dessa avgifter kan variera beroende på kommun och projektet. Vänd dig till byggnadsnämnden för att få reda på kostnader för din kommun samt be om blanketter som behöver fyllas i för din ansökan. 

Det är mycket att hålla reda på när det kommer till vilken dokumentation som krävs. Vi hjälper dig att hitta en lämplig arkitekt som hjälper dig med bygglov specifikt för ditt byggprojekt. Klicka på hitta arkitekt och fyll i formuläret så kommer vi göra urvalet åt dig baserat på ditt specifika uppdrag – tryggt och enkelt. 

Vi gör det enkelt att hitta en bra arkitekt

Letar du efter en arkitekt men vet inte vart du ska börja? Vi hjälper dig att ta in design och prisförslag från arkitekter över hela landet!